Supplier Terms and Conditions

Uppförandekod – Baskrav för leverantör

Introduktion
LKAB har en tydlig hållning vad gäller affärsintegritet och vi följer de internationella riktlinjerna definierade av Global Compacts 10 principer samt ”Childrens Rights and Business Principles”, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi fördömer alla former av korruption och bedrägeri och kräver öppenhet, integritet och ärlighet i alla delar av vår affärsverksamhet, i alla länder. På samma sätt tar vi ett tydligt avstånd från barnarbete, tvångsarbete och arbetsförhållanden som kan ses som skadliga, kränkande eller direkt farliga.
LKAB vill utgöra ett internationellt föredöme i gruvbranschen när det gäller etik, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald och ska bedriva en verksamhet som möjliggör en hållbar samhällsutveckling och genererar välstånd. För att uppfylla detta måste även LKAB:s leverantörer ligga i framkant i dessa frågor och uppfylla kraven i denna uppförandekod gällande baskrav för leverantör.

Kravuppfyllnad
LKAB:s leverantörer skall alltid agera i enlighet med de högst ställda kraven i relevant lagstiftning eller LKAB:s baskrav för leverantör. Kraven skall uppfyllas från första leverans av vara eller tjänst.

1. Lagkrav
Det skall finnas rutiner som säkerställer att tillämpliga lagar och förordningar för verksamheten efterlevs. Detta innefattar alla delar av denna uppförandekod gällande baskrav för leverantör.

2. Tvångs- och skuldarbete
Alla former av tvångs- och skuldarbete är oacceptabelt. Arbete skall ske på frivillig bas och personliga dokument och ägodelar får inte beslagtas i syfte att tvinga till arbete.

3. Barnarbete
Alla former av barnarbete är oacceptabelt. Alla former av arbete som negativt kan påverka barnets rätt till en sund uppväxt och utveckling eller hindrar barnets utbildning är barnarbete. Alla former av våld, tvång och utnyttjande av barn är oacceptabelt. En person som är yngre än 15 år betraktas som barn om inte den lokala lagstiftningen har definierat en högre ålder för att få arbeta eller för obligatorisk skolgång. Dokument som intygar alla medarbetares ålder skall finnas tillgängliga.

4. Lön och arbetstider
Som ett minimum skall lagstadgade löner betalas och gällande arbetstidslagstiftning skall följas. Utbetalda löner och arbetad tid skall dokumenteras i ett transparent system och omfatta alla medarbetare.

5. Arbetarskydd
Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att allvarliga skador eller incidenter förebyggs på ett systematiskt sätt.

6. Olycksfallsförsäkring
Samtliga medarbetare skall ha en olycksfallsförsäkring som täcker sjukvård för arbetsrelaterade skador och kompensation vid invaliditet orsakad av arbetsrelaterad olycka.

7. Miljö
Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att allvarliga utsläpp till mark, vatten eller luft förebyggs på ett systematiskt sätt.

8. Affärsetik
Korruption och mutor i alla former är oacceptabelt. Dokument får inte manipuleras. Lagstadgade skatter skall betalas. Eventuella skatteskulder gentemot myndighet skall vara reglerade.

Relaterade dokument
Baskrav för leverantör - Introduktionsbrev.pdf
Baskrav för leverantör - SWE.pdf
FAQ för leverantörer - SWE.pdf