Procurements

ProcuringEntityProfile

LF-38782 - Kylanläggning KUJ1365 Tender notice
new

Deadline for tenders 11/7/2021, the notice is published between 10/14/2021 and 11/7/2021.
Kylmaskiner för kylning i KUJ1365. Kiruna gruvans huvudnivå, KUJ1365, är det för varmt så den måste kylas ned. Framför allt gäller detta sommartid. Detta är den första av flera entreprenader för att skapa rätt temperatur på KUJ1365.
23 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38767 - Ammonium Nitrate Kimit Tender notice
new

Deadline for tenders 11/3/2021, the notice is published between 10/14/2021 and 11/3/2021.
Ammonium Nitrate for LKAB Kimit AB
19 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38785 - Bullerkartläggning i Kiruna 2022 Tender notice

Deadline for tenders 12/7/2021, the notice is published between 10/8/2021 and 12/7/2021.
Uppdraget syftar till att kontrollera villkorsuppfyllelse avseende buller från LKAB:s verksamhet i Kiruna genom utförande av en externbullerkartläggning inkluderande relevanta bullerkällor. I tillägg till detta omfattar uppdraget årliga närfältsmätningar av identifierade dominanta bullerkällor under en femårsperiod. Mätningarna skall utföras vid normal drift i verksamheten. Mätningar och beräkningar ska utföras enligt generella anvisningar från Naturvårdsverket avseende industribuller. Ett eventuellt överskridande av villkor ska omgående rapporteras till beställaren.
53 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38776 - Upphandling avseende Utredning av tre potentiellt förorenade områden på LKAB:s sidobergsupplag inom industriområdet i Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 10/24/2021, the notice is published between 10/8/2021 and 10/24/2021.
LKAB avser upphandla Utredning av tre potentiellt förorenade områden på LKAB:s sidobergsupplag inom industriområdet i Svappavaara. Objekt På LKAB:s sidobergsupplag i Svappavaara finns tre områden som behöver utvärderas. LKAB behöver hjälp med utvärdering av bakgrundsmaterialet, tidigare undersökningar, planering och utförande av ytterligare provtagningar, sammanställa allt material och ta fram åtgärdsförslag för dessa områden. Bakgrund På sidobergsupplaget inom LKAB:s industriområde i Svappavaara har det pågått annan verksamhet som nu behöver utvärderas. Det handlar om två industritippar och ett område där en liten verkstad har funnits. De två industritipparna har tidigare undersökts och rapporten finns med som underlagsmaterial. Området där verkstaden har funnits har inte undersökts tidigare. Nedanför sidobergsupplaget, inte långt från industritipparna har det funnits ett grundvattenrör. Röret finns inte längre kvar och antalet analysresultat är begränsade. Uppdragsbeskrivning / Omfattning och utförande Projektet har tre delmoment: 1. Genomgång av existerande material och framtagande av en provtagningsplan. 2. Utförande av den planerade provtagningen och sammanställning av resultaten i en rapport. 3. Framtagande av en åtgärdsutredning som presenteras i en rapport. Provtagningsplanen kommer att kommuniceras med tillsynsmyndigheten och kan komma justeras. Projektet kommer att drivas i ett nära samarbete mellan LKAB och konsulten, och det kommer även att vara en löpande kommunikation med tillsynsmyndigheten. Bakgrundsmaterial I förfrågningsunderlaget bifogas provtagningsrapport från 2014 Bilaga 1 Översiktlig undersökning 14-909E Miljöteknisk markundersökning samt Bilaga 2 MIFO-blankett för området. Information om de tre aktuella områdena är inkluderade i MIFO-blanketten. Rapportering En provtagningsplan ska tas fram under det förberedande arbetet. Materialet ska sedan sammanställas i två skriftliga rapporter, en rapport som beskriver resultaten från den marktekniska miljöundersökningen och en som innehåller åtgärdsförslagen. Det är viktigt att rapporternas utformning, innehåll och text håller mycket hög kvalitet. Eventuellt redovisas resultaten även muntligt.
9 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38772 - Serviceavtal krossar, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 10/31/2021, the notice is published between 10/6/2021 and 10/31/2021.
Förfrågan omfattar ett serviceavtal gällande våra krossar under jord i Malmberget.
16 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38775 - Leverans av textbearbetning, genomlysning av befintlig arbetsmiljöstyrning Tender notice

Deadline for tenders 10/19/2021, the notice is published between 10/5/2021 and 10/19/2021.
LKAB inbjuder Er att inkomma med anbud på leverans av textbearbetning av 40 rutiner och genomlysning att befintlig styrning följer riktlinjen för styrdokument.
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38660 - Lab & innovationscenter, Luleå Tender notice

Deadline for tenders 11/19/2021, the notice is published between 10/5/2021 and 11/19/2021.
Nybyggnad av Lab & innovationscenter. En byggnad i 3 plan där plan 1 i huvudsak inrymmer verksamhetens laboratorium med utrymmen för bearbetning av material, provberedning, mikroskopering mm. Plan 2 och 3 inrymmer kontor och personalutrymmen. Tillhörande markarbeten, ett teknikhus samt ett fristående varmisolerat garage/förråd. Bruttoarea kontorsbyggnad: ca 5 500 m2 Bruttoarea Garage/förråd: ca 70 m2 Bruttoarea teknikhus: ca 9 m2 Behandlad markyta: ca 7000 m2 Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna.
35 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38764 - Bultriggar med nätarm Tender notice

Deadline for tenders 11/5/2021, the notice is published between 10/4/2021 and 11/5/2021.
Två (2) stycken bultriggar med nätarm för cementingjuten bult
21 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38760 - Mediajobb, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 11/30/2021, the notice is published between 10/4/2021 and 11/30/2021.
Upphandlingen omfattar arbeten inom ventilation och vatten i Malmberget under jord.
46 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38713 - Alliansen bergspel - Hydralikentreprenad, MUJ Tender notice

Deadline for tenders 10/29/2021, the notice is published between 10/1/2021 and 10/29/2021.
Alliansen bergspel Hydralikentreprenad Projektledare Roland Winsa
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38715 - Alliansen bergspel - Uppfordring, Mek, MUJ Tender notice

Deadline for tenders 10/29/2021, the notice is published between 10/1/2021 and 10/29/2021.
Alliansen bergspel - Uppfordring, Mek Projektledare Roland Winsa
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38728 - Alliansen uppfodring - Dammutsug kross 64 MUJ Tender notice

Deadline for tenders 10/29/2021, the notice is published between 10/1/2021 and 10/29/2021.
Denna entreprenad avser demontage och bortforsling av befintligt dammutsugningssystem samt leverans och montage av nytt dammutsugningssystem för kross 64.
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38771 - Konsultuppdrag - Projektering utbyte Slurrytank A på Svappavaara Anrikningsverk Tender notice

Deadline for tenders 11/30/2021, the notice is published between 10/1/2021 and 11/30/2021.
Konstruktion av ny tank samt upprättande av förfrågningsunderlag för tillverkning.
46 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38714 - Alliansen bergspel - Kross 64, Mek, MUJ Tender notice

Deadline for tenders 10/29/2021, the notice is published between 10/1/2021 and 10/29/2021.
Det som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag är bland annat re-novering av övre torn med ny stålstruktur, nya gejdrar och nya töm-ningskurvor. Nedre schakt med nya gejdrar och skipstöd. Påmat-ningsnivå renoveras med nya utskov, ny drift på transportörer, nya mätfickor med mera.
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38765 - Flue gas fan Tender notice

Deadline for tenders 10/17/2021, the notice is published between 9/30/2021 and 10/24/2021.
A flue gas condenser will be installed after the flue gas fan at line TPH2, KK4. The condenser will increase the pressure drop after the fan and therefor it’s necessary to upgrade the flue gas fan. The scope also includes an new electrical motor and variable frequency drive(VFD)
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38418 - Serviceavtal Bergspel, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 10/29/2021, the notice is published between 9/29/2021 and 10/29/2021.
Denna förfrågan avser entreprenad för återkommande service och underhållsarbeten på bergspel under jord i Malmberget.
14 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38762 - Inköp av 2st 10 m3 Farmartank - Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 10/17/2021, the notice is published between 9/28/2021 and 10/17/2021.
Inköp av 1st farmartank - lokmodell 10m3 och 1st farmartank 10m3 samt option om ytterligare 2st 10m3 farmartankar
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38769 - Chokladaskar jul 2021 Tender notice

Deadline for tenders 10/17/2021, the notice is published between 9/28/2021 and 10/17/2021.
Chokladaskar jul 2021
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38759 - Underhålls arbeten, gummi och gummi leveranser LKAB Berg&Betong AB Tender notice

Deadline for tenders 11/1/2021, the notice is published between 9/23/2021 and 11/1/2021.
Rep o underhåll, gummiarbeten till LKAB Berg&Betong AB
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38742 - KK4 Kylaravlastning & Utfrakt – Ny stoftreningsanläggning KK473DU003 Tender notice

Deadline for tenders 10/17/2021, the notice is published between 9/20/2021 and 10/17/2021.
För att åstadkomma en tillfredsställande arbetsmiljö i KK4 på LKAB i Kiruna ska en ny stoftreningsanläggning installeras avsedd att betjäna endast Kylaravlastningen. I dagsläget används en stoftreningsanläggning KK473DU001 till både Kylaravlastning och Utfrakt men pga. långa kanaler och hög hastighet i kanalerna medför detta ett högt tryckfall och stort slitage. Stora delar av kanalsystemet har därför omfattande skador som med jämna mellanrum behövt åtgärdas. Den nya stoftreningsanläggningen ska även dimensioneras för framtida eventuell produktionsökning.
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37926 - Södermalm, Tryckluft och Vatten TG45 Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 10/17/2021, the notice is published between 9/20/2021 and 10/17/2021.
Kirunagruvan planerar nu att förlänga sin befintliga huvudnivå, KUJ1365, ca 1 km längre söderut med ytterligare en så kallad tappgrupp, TG45. Detta för att kunna bryta malm i området med direktlastning via bergschakt till tapp. Till denna nya anläggning behövs nya rörinstallationer för tryckluft och vatten Denna förfrågan avser rörinstallationer (tryckluft och spolvatten) till den nya tappgruppen TG45.
2 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38720 - Montage av oljeavskiljare NIO området Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 10/19/2021, the notice is published between 9/1/2021 and 10/19/2021.
4 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38717 - Ingenjörsvillan logi och konferens Kiruna samt för drift av Hjalmar Lundbohmsgården i Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 11/30/2021, the notice is published between 9/1/2021 and 11/30/2021.
Ingenjörsvillan logi och konferens Kiruna samt för drift av Hjalmar Lundbohmsgården i Kiruna
46 days left