Supplier Terms and Conditions

Uppförandekod – Baskrav för leverantör

INTRODUKTION
LKAB-Koncernen 1(här efter benämnt LKAB) har en tydlig hållning vad gäller affärsintegritet och vi följer de internationella riktlinjerna definierade av; FN:s Global Compacts 10 principer, Childrens Rights and Business Principles (CRBP), OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt FN:s globala hållbarhetsmål även kända som Agenda 2030. LKAB uppmuntrar sina leverantörer att implementera dessa riktlinjer i sin egen verksamhet och värdekedja. Vi fördömer alla former av korruption och bedrägeri och kräver öppenhet, integritet och ärlighet i alla delar av vår affärsverksamhet, i alla länder. På samma sätt tar vi ett tydligt avstånd från barnarbete, tvångsarbete och arbetsförhållanden som kan ses som skadliga, kränkande eller direkt farliga. Vidare är klimat och miljö ett område som denna leverantörsuppförandekod berör.

LKAB vill utgöra ett internationellt föredöme inom hållbar utveckling och ska bedriva en verksamhet som möjliggör en långsiktig samhällsutveckling som skapar värde för kommande generationer och genererar välstånd.

LKAB vill bygga upp leverantörsrelationer som är till ömsesidig nytta och som utgår från gemensamma värderingar och förväntningar på hur vi ska uppträda. Vi ser gärna att våra leverantörer deltar i en konstruktiv, transparent och utvecklande dialog med oss om förbättringar och om hur vi tillsammans kan bidra till att vara föredömen inom hållbarhet. En del av detta utvecklingsarbete är kopplat till hållbarhetsrevisioner.

1 LKAB-koncernen innebär LKAB:s moderbolag samt alla dotterbolag.

KRAVUPPFYLLNAD OCH IMPLEMENTERING
Denna Leverantörsuppförandekod gäller alla varu- och tjänsteleverantörer som samarbetar med LKAB på avtalsbasis, samt deras medarbetare. Leverantörsuppförandekoden är inte framtagen för att tillämpas på enstaka och mindre engångsbetalningar, såsom taxiresor, restaurangmåltider, köp av tågbiljetter eller liknande.

Med samlingsbegreppet ”leverantörer” avser vi i denna Leverantörsuppförandekod alla typer av leverantörer, såsom entreprenörer, leverantörer, underleverantörer, underentreprenörer, konsulter och agenter. Som leverantör ansvarar du för samtliga aktörer i din egen leverantörskedja. LKAB:s leverantörer, inklusive dess underleverantörer, ska alltid uppfylla relevant lagstiftning, regler och förordningar i det länder de bedriver sin verksamhet.

Leverantörsuppförandekoden består av två delar, baskrav samt övriga fördjupade krav.
Baskraven ska uppfyllas av samtliga leverantörer från första leverans av vara eller tjänst.
De övriga fördjupade kraven beskriver dels en fördjupning av de områden som Baskraven berör samt ytterligare kravområden. Leverantör som genomgått revision upprättar en handlingsplan för de aktiviteter som behöver genomföras för att uppfylla de fördjupade kraven samt när det senast i tiden ska vara klart, detta i samråd med LKAB. LKAB förväntar sig dock att samtliga leverantörer strävar efter att uppfylla de övriga fördjupade kraven.

REVISION
LKAB förbehåller sig rätten att på plats hos leverantören följa upp och revidera leverantörens efterlevnad av LKAB:s Leverantörsuppförandekod eller motsvarande krav. Revisionen sker i en utvecklande anda i syfte att tillsammans kunna vidareutveckla hållbarhetsarbetet. Leverantören förväntas bidra till revisionen genom ett transparent agerande. Revisionen består av granskning av dokument och processer samt hur implementering sker i praktiken. All information vid revision behandlas konfidentiellt.

På samma sätt väntas LKAB:s leverantörer utvärdera sin egen leverantörskedja för att säkerställa att kraven i LKAB:s Leverantörsuppförandekod eller motsvarande krav uppfylls.

Om avvikelser konstateras hos LKAB:s leverantör eller i dennes leverantörskedja ska detta åtgärdas snarast och utan merkostnader för LKAB. Om Leverantören gör sig skyldig till allvarliga avvikelser eller vid upprepade tillfällen visar ovilja att göra förbättringar kan det komma att äventyra Leverantörens affärsrelation med LKAB. Revisioner upphäver eller begränsar inte leverantörens skyldigheter eller ansvar gentemot LKAB.

VISSELBLÅSARSYSTEMET SPEAKUP
För att LKAB i tid ska få kännedom om och kunna åtgärda förhållanden, arbetssätt och händelser som strider mot vår uppförandekod, policyer, lagar, regler och riktlinjer och som riskerar att skada företaget, vår personal eller någon utomstående uppmanas alla att meddela misstänkta brott till LKAB.

För mer information om SpeakUp och hur du kan rapportera, se länk nedan:

www.lkab.com

BASKRAV

EFTERLEVNAD AV LAGKRAV
Det ska finnas rutiner som säkerställer att tillämpliga lagar, regler och förordningar för verksamheten efterlevs. Leverantören ska följa alla tillämpliga lagar, regler, förordningar och internationella riktlinjer i de länder där de bedriver sin verksamhet. Detta innefattar alla delar av denna leverantörsuppförandekod.

TVÅNGS- OCH SKULDARBETE
Alla former av modernt slaveri, tvångs­ och skuldarbete, ofrivilligt fängelsearbete eller arbete som utförs under hot om straff eller tvång är oacceptabelt. Arbete ska ske på frivillig bas och personliga dokument och ägodelar får inte beslagtagas i syfte att tvinga till arbete.

BARNARBETE
Alla former av barnarbete är oacceptabelt och dokument som intygar alla medarbetares ålder ska finnas tillgängliga. Alla former av arbete som negativt kan påverka barnets rätt till en sund uppväxt och utveckling eller hindrar barnets utbildning är barnarbete. Alla former av våld, tvång och utnyttjande av barn är oacceptabelt. En person som är yngre än 18 år betraktas som barn, enligt definition i FN:s barnkonvention.

LÖN OCH ARBETSTIDER
Som ett minimum ska lagstadgade löner betalas och gällande arbetstidslagstiftning ska följas. Vidare uppmuntrar LKAB samtliga leverantörer att utbetala levnadslön till sina anställda. Utbetalda löner och arbetad tid ska dokumenteras i ett transparent system och omfatta alla medarbetare.

ARBETARSKYDD
Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att allvarliga skador eller incidenter förebyggs på ett systematiskt sätt.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Samtliga medarbetare ska ha en olycksfallsförsäkring som täcker sjukvård för arbetsrelaterade skador och kompensation vid invaliditet orsakad av arbetsrelaterad olycka.

KLIMAT OCH MILJÖ
Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att allvarliga utsläpp till mark, vatten eller luft förebyggs på ett systematiskt sätt. Detta åtagande har stor påverkan på kommande generationers rätt att växa upp i friska miljöer i framtiden.

AFFÄRSETIK OCH ANTI-KORRUPTION
Korruption och mutor i alla former är oacceptabelt. Dokument får inte manipuleras. Lagstadgade skatter ska betalas. Eventuella skatteskulder gentemot myndighet ska vara reglerade. LKAB förväntar sig att dess leverantörer bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande nationell och internationell lagstiftning samt följer internationellt överenskomna affärsetiska regler.
Leverantörer får inte delta i eller tolerera någon form av korruption, mutor, utpressning eller förskingring. Leverantörer får inte erbjuda eller acceptera några förmåner eller något annat för att få någon otillbörlig eller olämplig fördel. Sådana olämpliga förmåner kan bestå av kontanter, gåvor, nöjesresor eller förmåner av annan natur.