Procurements

ProcuringEntityProfile

LF-38690 - EaF Annis Grill Tender notice

Deadline for tenders 8/28/2021, the notice is published between 7/23/2021 and 8/29/2021.
Ersättning av Annis Grill till sakägare
30 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38703 - Byte vägbelysning etapp 2, Vitåfors Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 8/31/2021, the notice is published between 7/15/2021 and 8/31/2021.
Byte av vägbelysning såsom stolpar, armaturer och kablage inom Vitåfors industriområde av en sträcka på ca 1800 meter.
33 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38702 - Snö och isbekämpning Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 9/5/2021, the notice is published between 7/13/2021 and 9/5/2021.
Snö och isbekämpning samt rondering av industriområde Malmberget
38 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38696 - Byte av ställverk och styrutrustning till befintligt reservkraftsanläggning i KK2 Tender notice

Deadline for tenders 8/22/2021, the notice is published between 7/12/2021 and 8/22/2021.
Beställaren avser att i projekt ”Ställverksbyte K Anrikningsverk 1 /K Kulsinterverk 2” under Etapp 3, våren (2022), byta ut ställverk och styrskåp för reservkraftgeneratorer i K Kulsinterverk 2 (KK2). Eftersom generatorerna nyligen renoverats avses dessa behållas.
24 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38692 - Reinvestering av transformator T10, 40 MVA-130 kV Tender notice

Deadline for tenders 8/29/2021, the notice is published between 7/12/2021 and 8/29/2021.
Ny komplett huvudtransformator benämnd, T10 (40MVA), monterad och uppställd till LKAB Kiruna i befintligt transformatorbås med separata oljekylare installerade i eget utrymme.
31 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38701 - Centralgasanläggning krossrephall, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 8/31/2021, the notice is published between 7/12/2021 and 8/31/2021.
Leverans och installation av centralgasanläggning i krossrephall Vitåfors Malmberget.
33 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38558 - Kiruna Anrikningsverk Mark/Bygg Tender notice

Deadline for tenders 8/25/2021, the notice is published between 7/9/2021 and 8/25/2021.
Projektet omfattar en ny reagenshantering för KA1 och KA2. Denna förfrågan avser Mark/Bygg Anläggandet innefattar: - Komplett reagensrum med lagringstankar och utrustning för beredning av reagensblandning - Ställverk - Ventilationsrum - Värmeundercentral - Omklädningsrum med WC och tvättställ
27 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38557 - Kiruna Anrikningsverk ny reagenshantering Mek/rör/värme Tender notice

Deadline for tenders 8/25/2021, the notice is published between 7/7/2021 and 8/25/2021.
Projektet omfattar en ny reagenshantering för KA1 och KA2. Denna förfrågan avser Mek/Rör/Värme Anläggandet innefattar: - Komplett reagensrum med lagringstankar och utrustning för beredning av reagensblandning - Ställverk - Ventilationsrum - Värmeundercentral - Omklädningsrum med WC och tvättställ
27 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38698 - Förstudie Ny Miljöanläggning LKAB Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 9/3/2021, the notice is published between 7/7/2021 and 9/3/2021.
LKAB avser genomföra en förstudie för hantering av avfall och yttre miljö. Beställande sektion inom LKAB vill ha klargjort hur förutsättningarna kan förbättras för att hantera verksamhetsavfall. Områdena som behöver utredas är följande: - Uppströms – var uppstår avfallet? Vilka åtgärder kan vidtas redan vid källan? - Dekanteringsanläggning (PC5) - Miljöförråd - Skrotgård - Slamhanteringsanläggning
36 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38699 - Tillverkning av 1 st kol/oljebrännare, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 8/11/2021, the notice is published between 7/7/2021 and 8/11/2021.
Tillverkning av 1 st kol/oljebrännare enligt ritningar.
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38700 - Bullerväggar krosshall 1275, Malmberget Tender notice

Deadline for tenders 8/29/2021, the notice is published between 7/7/2021 and 8/29/2021.
Tillverkning, leverans och montage 2 stycken bullerväggar till krosshall 1275 i Malmberget under jord.
31 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38560 - Ventilation KA Ny reagenshantering Tender notice

Deadline for tenders 8/25/2021, the notice is published between 7/2/2021 and 8/25/2021.
Projektet omfattar en ny reagenshantering för KA1 och KA2. Anläggandet innefattar: - Komplett reagensrum med lagringstankar och utrustning för beredning av reagensblandning - Ställverk - Ventilationsrum - Värmeundercentral - Omklädningsrum med WC och tvättställ
27 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38697 - Tillverkning spjäll till SK43FL015, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 8/11/2021, the notice is published between 7/2/2021 and 8/11/2021.
Tillverkning spjäll till SK43FL015, Svappavaara
13 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38538 - Utbyte och komplettering av vattensprinkleranläggning KA1, KK2, KK3 Tender notice

Deadline for tenders 9/15/2021, the notice is published between 7/2/2021 and 9/15/2021.
Inom byggnad KA1 och KK2 i Kiruna avser LKAB att byta ut befintliga vattensprinkleranläggningar inom kabelvåningar mot helt nya sprinklerinstallationer med våtrörssystem. Befintliga sprinklerinstallationer (som är utförda som delugesystem som aktiveras via motorventiler) ska demonteras och denna demontering ska ingå i sprinklerentreprenaden. Nya sprinklercentraler och nya servisledningar ska installeras. Inom byggnad KK3 i Kiruna ska befintligt sprinklersystem av våtrörstyp i en kabelkällare ses över och kompletteras.
48 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38617 - Miljözoner Mbgt Tender notice

Deadline for tenders 8/31/2021, the notice is published between 7/2/2021 and 8/31/2021.
I takt med att Malmberget avvecklas så rivs befintlig bebyggelse. Då detta sker etappvis så upprättas så kallade miljözoner som en buffert mellan befintlig kvarvarande bebyggelse och de områden där bebyggelsen rivits. För delar av Malmbergets centrum kommer en miljözon av mer permanent karaktär att anläggas. Denna kommer att vara tillgänglig för allmänheten och fundera som park, besöksmål och aktivitetsyta under en längre tid. De delar av Malmbergets centrum som denna entreprenad omfattar är Torget, Fokushuset och Norrskensplatsen
33 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38638 - Industrielt målesystem, Narvik - EP02. Boring og graving Tender notice

Deadline for tenders 8/20/2021, the notice is published between 7/2/2021 and 8/20/2021.
Kontraktsarbeidet omfatter nødvendig boring og graving knyttet til installasjon av nytt industrielt målesystem som beskrevet i dette konkurransegrunnlag. Dette omfatter blandt annet boring av hull for plassering av vibrasjonssensorer på berggrunnen samt graving av grøfter som skal brukes til å trekke kommunikasjonskabel mellom borehullene.
22 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38596 - Nytt växlingshus för pasteledningar, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 8/23/2021, the notice is published between 6/30/2021 and 8/23/2021.
Nytt växlingshus för pasteledningar, Svappavaara
25 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38661 - Nya spillvärmeväxlare till PC5, rör-entreprenad Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 8/22/2021, the notice is published between 6/28/2021 and 8/22/2021.
24 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38651 - Bergsilo för pellets - Bygg och Mek. Tender notice

Deadline for tenders 8/15/2021, the notice is published between 6/28/2021 and 8/15/2021.
Mark, bygg och Mek. entreprenad för SAK Bergsilo för pellets. Entreprenaden omfattar färdigställande av bergsilo inkl. överbyggnad och väderskydd. Leverans och montage av tappar i bandort.
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38691 - Burners for Combustion of Hydrogen (H2) Gas Fuel Tender notice

Deadline for tenders 8/31/2021, the notice is published between 6/28/2021 and 8/31/2021.
LKAB invites tenderers to submit for the design, manufacturing and delivery of burners for combustion of hydrogen gas fuel in full scale trials.
33 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38603 - Ny Kraftforsyning - Etablering av kabelføringsvei, Narvik Tender notice

Deadline for tenders 8/8/2021, the notice is published between 6/24/2021 and 8/8/2021.
LKAB Norge AS skal fornye kraftforsyningen til anlegget i Narvik. Dagens kabler er gamle og ligger i en trasé der de har vært utsatt for flere skader og blitt skjøtet flere ganger. Sikring av fremtidig drift og mulighet for utvikling og utvidelse av driften trigger et behov for fornyelse. Det skal legges 2 stk. 3x400mm2 36kV-kabler (+jording) i ny trasé. Det skal i tillegg legges fiberrør i samme trasé. Totalt vil den nye traseen være ca. 1200 meter, hvorav to deler skal være i OPI-kanal og en midtre del skal løses med kabelstige (eller annen løsning). Kontrakten er delt inn i to hoveddeler (HD): HD01 Trasé Banegård HD02 Trasé Havnegata Av de ovennevnte hoveddelene kan man inngi tilbud på én hoveddel eller begge. Det er ikke adgang å inngi tilbud på deler av én hoveddel.
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38236 - CA Bergspel B5 Fiber-entreprenad Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 8/15/2021, the notice is published between 6/24/2021 and 8/15/2021.
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38670 - Heat recovery for mine ventilation Tender notice

Deadline for tenders 8/15/2021, the notice is published between 6/22/2021 and 8/15/2021.
Design, manufacture and deliver heat exchanger for mine ventilation
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38534 - Ramavtal rivningar Tender notice

Deadline for tenders 9/1/2021, the notice is published between 6/16/2021 and 9/1/2021.
34 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38677 - Tillverkning och leverans av krosseker och bottenlock Tender notice

Deadline for tenders 9/1/2021, the notice is published between 6/16/2021 and 9/1/2021.
Tillverkning och leverans av krosseker och bottenlock till Kross 64 i projekt "Uppgradering Alliansen uppfordring".
34 days left

ProcuringEntityProfile

LF-37895 - Närkontroller och Reläskydd till CA20 och CA40 i Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 9/19/2021, the notice is published between 6/14/2021 and 9/19/2021.
Utbyte av föråldrade reläskydd och närkontroller samt tillhörande hjälputrustning i högspänningsställverk som betjänar Anrikningsverk 2 (KA2) och Pelletsverk 3 (KK3) i Kiruna. Leverantören åtar sig att konstruera, tillverka, leverera och montera samt driftsätta HSP-utrustning ingående i CA20 (Anrikningverk) och CA40 (Kulsinterverk) för projektet LENA Fjärr- och Närkontroller
52 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38673 - Grinding media Tender notice

Deadline for tenders 8/8/2021, the notice is published between 6/14/2021 and 8/8/2021.
Grinding media to Malmberget, Kiruna and Svappavaara.
10 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38665 - Partner digitalt lärande Pre info notice

Preliminary publication of specification is 6/9/2021,
24 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38665 - Partner digitalt lärande Tender notice

Deadline for tenders 8/22/2021, the notice is published between 6/9/2021 and 8/22/2021.
Partner(s) med ett brett, professionellt och inspirerande utbud av digitalt lärande tillgängligt för hela koncernen, som är verksam på en internationell marknad. Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud på rubricerad förfrågan i enlighet med detta dokument.
24 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38664 - Manskapshus totalrenovering Kiruna. Pre info notice

Preliminary publication of specification is 8/29/2021,
LKAB planerar att totalrenovera sina manskapshus i Kiruna. Fem stycken manskapshus benämnda A-E med ombytesplatser för ca 600 personer per hus skall renoveras. Därtill kommer att en tidigare laboratoriebyggnad (hus F) skall byggas om till manskapshus (ca 600 platser). I etapp ett kommer en förfrågan att utkomma i slutet av augusti 2021 med anbudstid till 10 oktober 2021. Etapp 1 omfattar 2 stycken hus (F och E) som renoveras/ombyggs ett åt gången med option på kommande etapper.
73 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38129 - Butiksinredningar Kv.7-9 Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 8/31/2021, the notice is published between 6/8/2021 and 8/31/2021.
Denna upphandling omfattar inredning till butiks- och restauranglokaler, såsom möbler, textilier, dekoration och belysning Antalet butiker är ca 40st i Kiruna nya centrum. Se specifikationer per lokal i bilaga 06.3 Inredningsunderlag kv. 7-9.
33 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38658 - Ramupphandling enfamiljshus Tender notice

Deadline for tenders 8/15/2021, the notice is published between 6/7/2021 and 8/15/2021.
LKAB frågar efter ramavtal för enfamiljshus.
17 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38250 - Ny ställverksbyggnad för KS utfrakt-Fältmontage EL Tender notice

Deadline for tenders 8/13/2021, the notice is published between 5/19/2021 and 8/13/2021.
LKAB avser att anlägga en ny ställverksbyggnad, KS53 som ska ersätta befintlig container KS53. Denna entreprenad avser leverans och montage av elanläggning i enlighet med förfrågningshandlingarna. Den närmare omfattningen av kontraktsarbetena framgår av kontraktshandlingarna.
15 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38628 - Tillverkning av koner till fläkt, Svappavaara Tender notice

Deadline for tenders 8/16/2021, the notice is published between 5/18/2021 and 8/16/2021.
Tillverkning och ev montage av koner till fläkt, Svappavaara
18 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38471 - Nybyggnation av flerbostadshus Kvarter 67 & 69, Kiruna Tender notice

Deadline for tenders 8/10/2021, the notice is published between 5/18/2021 and 8/10/2021.
LKAB driver gruvor i Kiruna, Malmberget och Svappavaara och levererar högförädlade järnmalmsprodukter och tjänster till stålindustrin, kundanpassade mineraler för andra industribranscher samt produkter och tekniker för gruvbrytning. För att fortsätta bryta järnmalm måste LKAB säkra tillgången till den mark som gruvbrytningen påverkar. Därför måste LKAB flytta delar av Kiruna. Totalt kommer omkring 3 000 bostäder och 450 000 kvadratmeter offentliga och kommersiella lokaler att flyttas eller ersättas. Det innebär att omkring 6 000 människor behöver flytta. År 2035 kommer den nuvarande stadskärnan att vara avvecklad och den nya utvecklad, tre kilometer österut. Kvarter 67 och 69 inom nya Kiruna centrum (NKC) utgör planerade ersättningsfastigheter för LKAB Fastigheter AB.
12 days left

ProcuringEntityProfile

LF-38586 - Butiksskyltar Kv.7-9 Pre info notice

Preliminary publication of specification is 8/1/2021,
Inom ramen för LKABs samhällsomvandling i Kiruna bygger LKAB bland annat 3st gallerior som planeras innehålla ca 50st butiker. Under hösten kommer vi därför ut med en förfrågan på skyltar för dessa 3 gallerior. Antalet skyltar är idag preliminära men det som uppskattas behövas är: 150st butikskyltar, inne och ute 9st entré skyltar över entré till galleria 3st orienteringsskyltar (ev. interaktiva) ej spec. antal hänvisningsskyltar Uppdraget planeras utföras som totalentreprenad med både leverans och montage av skyltar.
63 days left